UBÓJ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W CELU POZYSKANIA MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY — OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA ZWIERZĄT:


1. Co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem należy zgłosić ten zamiar Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wałbrzychu (ubój cieląt, owiec lub kóz zgłaszamy pisemnie, ubój trzody chlewnej lub nutrii można zgłosić drogą telefoniczną) — wzór formularza znajdziesz Tutaj. Ubój drobiu i zajęczaków w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny nie podlega obowiązkowi wcześniejszego zgłaszania.

2. Ubojowi należy poddawać wyłącznie zwierzęta zdrowe (bez widocznych objawów zewnętrznych chorób), nie podlegające ograniczeniom z powodu podejrzenia lub stwierdzenia chorób zakaźnych zwierząt lub zakazom obrotu wynikających z decyzji powiatowego lekarza weterynarii oraz po upływie okresu karencji określonym dla użytego produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone tymi produktami.

3. Uboju należy dokonywać z zachowaniem zasad dobrostanu zwierząt przy uboju tzn. uśmiercenie zwierząt winno odbywać się w sposób humanitarny po uprzednim pozbawieniu świadomości zwierząt (ogłuszeniu), bez zbędnego zadawania im bólu oraz bez udziału lub obecności dzieci.

4. Konieczne jest zapewnienie warunków zapobiegających zanieczyszczeniu mięsa.

5. W przypadku cieląt, owiec lub kóz powstałe po uboju niejadalne uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego należy zapakować w szczelną torbę lub pojemnik i niezwłocznie przekazać do utylizacji. Odbiorem wyżej wymienionego materiału na terenie miasta Wałbrzych i powiatu wałbrzyskiego zajmują się następujące podmioty:

• Przewóz i zbiórka padliny OLECH
Sławomir Olech
ul. Garbarska 36, 58-100 Świdnica
tel. 513 006 118, 509 879 673


• Przewóz i zbiórka padliny Transport i Handel
Andrzej Kuncewicz
ul. Benedyktyńska 39a, 58-405 Krzeszów
tel. 75 742 33 40


Przy zbyciu odpadów poubojowych należy wypełnić handlowy dokument stosowany przy przewozie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych — KATEGORIA 1 ( Formularz do pobrania tutaj). Dokument należy wypełnić w 3 egzemplarzach (2 dla przewoźnika odbierającego odpad,1 zachować w gospodarstwie). Posiadacz zwierzęcia przy oddaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładu utylizacji musi otrzymać a następnie przechowuje potwierdzenie oddania odpadów do unieszkodliwienia celem okazania właściwym władzom.

6. Odpady o niskim ryzyku, tzn. odpady poubojowe od świń, drobiu, zajęczaków i nutrii, mogą być użyte jako surowa karma do skarmiania mięsożernych zwierząt domowych (np. psy, koty) utrzymywanych w gospodarstwie, w którym dokonano uboju lub składowane na kompostowniku.

7. W przypadku świń i nutrii należy pobrać próbki mięśni szkieletowych z filarów przepony ewentualnie przedramienia (ok. 50 g) i niezwłocznie dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu celem przeprowadzenia badania mięsa w kierunku włośni. Nie ma obowiązku zlecania oględzin mięsa przeprowadzanych przez urzędowego lekarza weterynarii — badanie poubojowe całej tuszy zwierzęcia jest dobrowolne. Wzór zlecenia badania znajdziesz Tutaj. Za badanie mięsa płaci jego posiadacz.

8. Każdy ubój przeżuwacza lub świni należy ponadto zgłosić w siedzibie Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 21, tel. 74 842 32 78. Zgłoszenia tego faktu należy dokonać w przeciągu 7 dni od daty zdarzenia.

9. Ponadto rolnik dokonujący uboju bydła musi dopełnić obowiązku dokonania zwrotu paszportu zwierzęcia z uboju w gospodarstwie do Biura Powiatowego ARiMR w Wałbrzychu, a także odnotowania uboju w prowadzonej księdze rejestracji stada dla danego gatunku w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.

10. Kolczyki wraz z niejadalnymi produktami poubojowymi zostają przekazane do utylizacji.


HODOWCO PAMIĘTAJ !

Nie wolno:
• Ubijać w gospodarstwie cieląt powyżej 6 miesiąca życia.
• Ubijać zwierząt gospodarskich bez uprzedniego powiadomienia powiatowego lekarza weterynarii.
• Ubijać zwierząt w gospodarstwie dotkniętym ograniczeniami wydanymi w związku ze stwierdzeniem chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu oraz innymi ograniczeniami nałożonymi na gospodarstwo przez powiatowego lekarza weterynarii.
• Wprowadzać pozyskanego mięsa do obrotu — produkty mogą zostać spożyte wyłącznie przez hodowcę i jego rodzinę.
• Wyrzucać lub zakopywać niejadalnych części zwierząt rzeźnych, zwłaszcza tych powstałych po uboju cieląt, owiec i kóz.
• Spożywać ani przetwarzać mięsa trzody chlewnej i nutrii niepoddanego badaniu w kierunku włośni lub przed uzyskaniem zaświadczenia z wynikiem badania.
• Spożywać mięsa zwierząt, które potencjalnie może zawierać substancje niedozwolone np. pozostałości antybiotyków przy niezachowanym okresie karencji.

Niezależnie od powyższego, w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby, rolnik może przekazać zwierzę do uboju w najbliższej rzeźni lub gospodarstwie, które w drodze decyzji powiatowego lekarza weterynarii, otrzymało zezwolenie na dokonywanie uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw (tzw. „uboje usługowe”).

Za niedopełnienie wyżej wymienionych obowiązków posiadaczowi zwierzęcia grozi kara grzywny. Ponadto jeżeli przy prowadzeniu działalności w zakresie uboju zwierząt na użytek własny nie spełniono wymagań weterynaryjnych powodując przy tym zagrożenie epizootyczne lub epidemiologiczne (np. wprowadzono do obrotu niebadane mięso lub wystąpiło podejrzenie takiego procederu) sprawa zostanie niezwłocznie skierowana do organów ścigania.WSTECZ .